Πιστοποίηση Καταρτιζόμενων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ., ως εκτελεστής του συστήματος, με τη συνδρομή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγματοποιεί εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο δύο φορές το χρόνο (κατά τις εξεταστικές περιόδους α. Μαΐου – Ιουνίου και β. Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου). Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος, οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., προκειμένου να αποκτήσουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, διαγωνίζονται σε κοινά θέματα σε όλη την Ελλάδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. που ανακοινώνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθορίζεται ο χρόνος και τόπος υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις εξετάσεις, καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θεωρητικού και πρακτικού μέρους.
Β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτισή τους και έλαβαν τη Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από τα Ι.Ε.Κ.
Γ. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις καταθέτοντας:
·         i. Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης.
·        ii. Παράβολο

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να ζητήσει τη συμμετοχή του στο ένα μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο.
·         iii. Μία πρόσφατη μικρή φωτογραφία
·      iv. Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής Ταυτότητας και απλό φωτοαντίγραφό τους (η επικύρωση του φωτοαντίγραφου γίνεται στο ΙΕΚ)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΙΕΚ αποφοίτησής τους. Κατ? εξαίρεση είναι δυνατόν οι υποψήφιοι, οι οποίοι είναι στρατευμένοι, να υποβάλουν την αίτησή τους στο πλησιέστερο Δημόσιο ΙΕΚ της μονάδας στην οποία υπηρετούν.
Τα διαστήματα κατά τα οποία υποβάλλονται συνήθως οι αιτήσεις, για τη μεν εξεταστική περίοδο Μαίου – Ιουνίου, είναι το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου και για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου το τελευταίο πενταήμερο Σεπτεμβρίου και οι πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.
Οι παραπάνω ημερομηνίες, που έχουν σχέση με ό,τι ίσχυσε σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους, σημειώνονται με μεγάλη επιφύλαξη και μόνο ενδεικτικά, γι? αυτό οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ., που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους ευθύνη και μεγάλη προσοχή για τις προθεσμίες υποβολής αίτησης είτε από το ΙΕΚ αποφοίτησής τους είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (και ημερήσιο τύπο – αθηναϊκό αλλά και τοπικό).

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Α. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που συνοδεύουν τον εκάστοτε Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Β. Τα θέματα επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων μετά από κλήρωση και οι υποψήφιοι έχουν τρεις (3) ώρες στη διάθεσή τους. Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Α. Κατά την εξέταση του πρακτικού μέρους οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από τη στοχοθεσία γνώσεων πρακτικού μέρους που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε Κανονισμό Κατάρτισης της εξεταζόμενης ειδικότητας.
Β. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες από τρεις (3) εξεταστές της αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες από τρεις (3) εξεταστές της αντίστοιχης ειδικότητας.
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο δοκιμασίες. Η βαθμολογία των δύο δοκιμασιών δεν συμψηφίζεται.
Ο υποψήφιος μπορεί να κατοχυρώσει τη βαθμολογία του στο μέρος που έχει επιτύχει (θεωρητικό ή πρακτικό) για τρία (3) συνεχή έτη.
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε σχετικό ΦΕΚ